درباره ما

اولين سايت تخصصي مهندسي هزينه

تکنیکها و روشهای مهندسی هزینه (برآورد هزینه) سالهاست که توسط شرکتهای بزرگ بین المللی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگرید، به طور مثال مدارک و دستورالعملهای زیادی از شرکتهای بزرگ نفتی (قطعاً این موضوع صرفا در ارتباط با صنایع نفت و گاز نمیباشد ولی به دلیل تخصص نگارندگان بیشتر مثالها از  صنایع نفت ، گاز و انرژی میباشد ) ...

متن کامل »