گروه مهندسی هزینه ایران ، یاری بخش شما در اجرای پروژه ها خواهند بود

مقدمه ای بر برآورد هزینه -قسمت اول

Costengineeringconsultancy

 

 

 

قسمت اول-
ارزيابي و هزينه يابي پروژه چيست:
برآورد هزينه ها يك موضوع كاملا تخصصي و به نوع خود يك حرفه تمام عيارو منحصر به فرد است. مهندس طراح
جهت ارزيابي طرح هاي در دست خود و انتخاب گزينه بهينه، نياز به برآورد دقيق ،خلاصه و به موقع جهت تصميم
گيري و انتخاب بهترين گزينه دارد. به عنوان نمونه واحد هاي پتروشيمي به منظور توليدات محصولات پتروشيمي
و در نهايت ايجاد صرفه و سود مالي تاسيس مي شوند، بدين منظور قبل از اينكه اين واحد ها تاسيس شوند نياز به
ارزيابي و برآورد اوليه هزينه هاي توليد و سرمايه گذاري اوليه است تا در نهايت بتوان در مورد تاسيس و سود ده
بودن اين واحدها اظهار نظر و تصميم گيري كرد.
دقت و هدف از برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري:
دقت برآورد انجام پذيرفته به ميزان دقت طراحي و نقشه هاي موجود بستگي دارد ،همچنين به مواردي مانند ميزان
دقت هزينه ها و زماني كه به منظور به دست آوردن برآوردها اختصاص يافته است مربوط مي باشد. در مراحل اوليه
اجراي پروژه ها معمولا تنها يك برآورد تقريبي كه طرح را توجيه پذير نمايد كافي است.
به طور كلي برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري با توجه به دقت و هدف از كاربرد به ۳ دسته تقسيم مي شوند:
۱ . برآورد اوليه )تقريبي( كه معمولا دقت آن حدود مثبت يا منفي ۳۰ در صد است)درصد خطا معادل ۳۰ درصد مي باشد(، كه
جهت امكان سنجي اقتصادي اوليه مورد استفاده قرار مي گيرد و جهت انتخاب مابين گزينه هاي مختلف طراحي كاربرد
دارد. اين نوع از برآورد بر اساس اطلاعات هزينه هاي اوليه و طرح كلي اجراي كار مي باشد. )در برآورد معمولاً دقتهاي فوق
الذكر كلاس برآورد را نشان داده و بسته به نوع آن اعداد مختلفي براي Contingency و … در نظر گرفته خواهد شد(
۲ . برآورد جهت اخذ مجوزهايي )اخذ بودجه( كه معمولا دقت آن حدود مثبت يا منفي ۱۰ الي ۱۵ درصد است)درصد خطا
معادل ۱۰ الي ۱۵ درصد مي باشد(، كه جهت اخذ بودجه اوليه و جلو بردن پروژه تا مرحله اي كه امكان برآورد هزينه هاي
دقيق تر باشد مورد استفاده قرار مي گيرد. اين هزينه ها حتي ممكن است شامل هزينه هاي كنسل كردن سفارشاتي كه
داده ايم و به موقع به دست مان نرسيده اند و جهت اجتناب از تاخير در پروژه آنها را كنسل كرده ايم نيز باشد. در نهاد ها و
بخش هاي حقوقي با اضافه كردن درصد هاي مناسب هزينه هاي احتمالي)رزرو( از اين برآورد جهت محاسبه قيمت
مناقصات استفاده مي شود.در سازمان ها و شركت ها اگر اطلاعات دقيق مالي پروژه ها تا دقت ۵ درصد موجود باشد ميتوان
جهت پروژهاي مشابه و با در نظر گرفتن هزينه هاي احتمالي، اينگونه برآورد را محاسبه كرد. البته اگر فرض كنيم كه پروژه
ما يك پروژه پتروشيمي است جهت برآورد هزينه ها بدين روش علاوه بر اطلاعات مالي موجود، نمودارهاي P&ID و PFD
كه حجم و اندازه تقريبي تجهيزات در آن ديده شده است نيز مي بايست بدين منظور استفاده كرد.
۳ . برآورد دقيق)قابل استعلام( كه معمولا دقت آن حدود مثبت يا منفي ۵ الي ۱۰ درصد است)درصد خطا معادل ۵ الي
۱۰ درصد مي باشد(كه جهت كنترل هزينه هاي پروژه و انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرد. اين برآورد بر اساس
هزينه هاي طراحي كامل فرآيند ها،برآورد دقيق هزينه خريداري كليه تجهيزات)به همراه استعلام قيمت( و در نهايت
هزينه هاي ساخت مي باشد تهيه شده اند.

گروه مهندسی هزینه ایران ، یاری بخش شما در اجرای پروژه ها خواهند بود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*